CONTACTFORMULIER
Gebruik onderstaand emailformulier of info@gerritvanbakel.nl om contact met ons op te nemen.

uw naam:
uw email adres:
uw bericht:
 
COLOFON
ontwerp & realisatie Anneke Auer: webdesign en animaties: » info@annekeauer.com

Petra Dreiskämper: PHP en database: » Grobbel & Dreisdankbetuiging Deze website kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van:
VSBfonds
Nieuwe Brabantse Kunst Stichting
Gijselaar-Hintzen Fonds
Gemeente Deurne
  STICHTING BEHEER KUNSTWERKEN GERRIT VAN BAKEL
De Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel produceert in kleine oplage meubelontwerpen van Gerrit van Bakel. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie.

De Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel is gevestigd te Deurne. Het bestuur bestaat uit Arne van Herk, Peternell Nies, Michiel van Bakel en Jenneke van Bakel.

Contactpersoon stichting:
Michiel van Bakel
Hooidrift 122 A
3023KV Rotterdam
  AUTEURSRECHT
Ten aanzien van alle werken die toegankelijk zijn via deze site of anderszins openbaar zijn gemaakt via www.gerritvanbakel.nl wordt het volledige auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.

Deze website is een publicatie van de Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankwet 1999 van toepassing.

Alle rechten op de database, het formaat, de metadata en de digitale afbeeldingen en teksten berusten bij de Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel. en/of de instellingen die eigenaar of bezitter zijn van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt, dan wel anderszins rechthebbenden.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van de Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel. Waar het om een digitale afbeelding gaat, is toestemming vereist van de eigenaar dan wel bezitter van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt, dan wel anderszins rechthebbenden.Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of per machine leesbare kopieën zijn toegestaan indien zij beperkt blijven tot enkele exemplaren en uitsluitend dienen voor eigen oefening, studie of gebruik.ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN TEKSTEN EN DIGITALE AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE WWW.GERRITVANBAKEL.NL

1. Het is niet toegestaan de tekst of digitale afbeelding op papier of in digitale vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken op een andere wijze dan is overeengekomen of hieronder is aangegeven.

2. Tenzij hiertoe een expliciete overeenkomst met de rechthebbende is afgesloten, is het niet toegestaan met derden overeen te komen dat zij de tekst en digitale afbeeldingen mogen vermenigvuldigen, verspreiden en/of openbaar maken.

3. Aan onderzoekers, studenten en andere geÔnteresseerden wordt de mogelijkheid geboden de tekst en digitale afbeelding online op te vragen en op alle mogelijke aspecten te doorzoeken en te inventariseren ten behoeve van niet-commercieel (semi-)wetenschappelijk onderzoek en studie.

4. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een digitale kopie van de tekst of digitale afbeelding voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager.

5. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een papieren afdruk maken van de tekst of digitale afbeelding voor eigen onderzoek of studie.

6. Het is slechts toegestaan de tekst of digitale afbeeldingen te hergebruiken (zoals het opnemen in onderzoeksresultaten die openbaar worden gemaakt) voorzover
  • het gaat om niet-substantiële gedeelten;
  • dit noodzakelijk is voor het behoorlijk weergeven van het onderzoek;
  • dit niet plaatsvindt in het kader van een commerciŽle publicatie;
  • dit de gerechtvaardigde commerciŽle belangen van de rechthebbenden niet schaadt, en
  • de naam van de rechthebbende / eigenaar altijd bij de publicatie wordt vermeld.


DISCLAIMER

De Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de website van de Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel gepubliceerde teksten of digitale objecten, dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

De Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel en de deelnemende instellingen willen met deze site het cultureel erfgoed in brede kring toegankelijk maken. Tot het cultureel erfgoed behoren ook afbeeldingen en teksten die in de ogen van sommigen kwetsend kunnen zijn. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie daarvan wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens.

De Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.